Розпорядження “Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 травня 2008 р. N 772-р
Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції
на 2009-2012 роки


1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на
2009-2012 роки, що додається.

Визначити Держкомтелерадіо державним замовником Програми.

2. Держкомтелерадіо разом з Мінфіном, Мінекономіки, МКТ, МОН,
Національною академією наук, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями розробити та подати у шестимісячний строк
Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на
2009-2012 роки.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28


СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2008 р. N 772-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми популяризації
вітчизняної книговидавничої продукції
на 2009-2012 роки


Визначення проблеми, на розв'язання
якої спрямована Програма

Книга на сучасному етапі розвитку цивілізації залишається
одним із найбільш ефективних інструментів передачі інформації.

Читання дає змогу особистості інтегруватися в національну та
світову культуру, а рівень культурної компетентності громадян є
важливим чинником економічного і політичного розвитку країни, її
конкурентоспроможності.

Сучасна ситуація в Україні характеризується як криза
читацької культури. Це зумовлено, з одного боку, втратою у
суспільстві інтересу до читання, з іншого - комплексом проблем
вітчизняної книговидавничої галузі. За даними соціологічного
опитування, 46 відсотків населення України не купує книжок, тому
що не має потреби у читанні. Зазначена проблема актуальна не
тільки для нашої країни, а і для інших країн світу. Але ситуація в
Україні ускладнюється тим, що внутрішній ринок книжкової продукції
заповнений більш як на 90 відсотків продукцією іноземних
видавництв, виданою переважно російською мовою. За офіційними
статистичними даними, на сьогодні в Україні випускається 1,2 книги
в розрахунку на одну особу, що в чотири рази менше, ніж в Росії,
та в чотири - вісім разів менше, ніж у країнах ЄС. Книжкова
продукція вітчизняних виробників перебуває в нерівних конкурентних
умовах на власному ринку.

Зазначені фактори гальмують розвиток інформаційного
суспільства в Україні, не дають можливості адекватно інтегруватися
у сучасні глобальні процеси у світовій економіці, політиці,
культурі.

Аналіз причин виникнення проблеми та обгрунтування
необхідності її розв'язання програмним методом

Перехід до ринкової економіки без реалізації зваженої та
послідовної державної політики підтримки книговидавничої справи
вкрай негативно вплинув на галузь. Поряд з цим в Росії суб'єкти
видавничої справи були повністю звільнені від усіх податків з
установленням мінімальних розмірів орендної плати і тарифів на
пересилання літератури поштою, що сприяло заповненню українського
ринку продукцією російських видавництв.

Мала приватизація в Україні без урахування соціокультурного
призначення таких об'єктів, як книгарні, призвела до руйнації
мережі книгорозповсюдження. Тривожною в останні роки залишається
ситуація із закриттям спеціалізованих книжкових магазинів у
столиці та регіонах України. В Україні фактично припадає одна
книгарня на 96 тис. населення, в той час як у Франції - на 20 тис.
у Росії - на 75 тис. населення.

Невеликий асортимент літератури у книгарнях не дає їм змоги
виконувати культурно-просвітницькі функції належним чином.
Населення практично не інформовано про те, яка література
видається в країні - відсутні спеціалізовані видання, телевізійні
та радіопрограми, присвячені популяризації вітчизняної книги та
читання. Чи не єдиним джерелом інформування є Інтернет, але з
огляду на невелику кількість інформаційних ресурсів, присвячених
вітчизняному книговиданню, та незначний відсоток населення, що
користується Інтернет, зазначений засіб інформування не розв'язує
наявну проблему.

Унаслідок припинення фінансування поточної діяльності
бібліотек у попередні роки виникла проблема з поповненням та
оновленням бібліотечних фондів - установи, які раніше
забезпечували масовість читання, не відповідають вимогам
сьогодення.

Потреба у розробленні Державної цільової програми
популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на
2009-2012 роки (далі - Програма) викликана необхідністю підвищення
рівня читацької компетентності українського суспільства та
запобігання втраті вітчизняної видавничої галузі як сектора
національної економіки, покликаного сприяти розвитку культури,
освіти і науки.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня культурної компетентності
українського суспільства, створення потужної системи інформування
про вітчизняну книжкову продукцію та умов для розвитку вітчизняної
книговидавничої галузі.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Досягнення визначеної Програмою мети може здійснюватися за
двома варіантами:

перший - популяризація вітчизняної книговидавничої продукції
в рамках реалізації регіональних планів заходів щодо створення
відповідних умов для розвитку вітчизняного книговидання та
книгорозповсюдження;

другий - виконання комплексної програми популяризації
вітчизняної книговидавничої продукції, що має реалізовуватись як
на загальнодержавному, так і на місцевому рівні.

Перевагою першого варіанта є орієнтація регіональної програми
популяризації на меншу цільову групу, що дає можливість обрання
оптимальних засобів впливу на аудиторію, а його недоліком -
локальність, тоді як необхідно створити передумови для розв'язання
цілого комплексу нагальних проблем в масштабах країни.

Перевагою другого варіанта є можливість реалізації зваженої
державної інформаційної та мовної політики в частині популяризації
вітчизняної книговидавничої продукції, а його певним недоліком є
необхідність коригування заходів популяризації залежно від
специфіки окремих регіонів України.

За результатами порівняння зазначених варіантів доцільним є
вибір на користь другого варіанта.

З урахуванням досвіду інших країн до процесу виконання
Програми залучатимуться друковані та аудіовізуальні (електронні)
засоби масової інформації, рекламні агентства тощо.

Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми

Розв'язання проблеми можливе шляхом забезпечення:

підготовки та проведення через засоби масової інформації
просвітницьких кампаній, заходів, спрямованих на популяризацію
вітчизняної книги та читання, в тому числі створення та трансляцію
по радіо і телебаченню відповідних програм на постійній основі;

регулярного проведення книжкових виставкових заходів для
широкого ознайомлення читацької аудиторії з кращими зразками
книжкової продукції;

наповнення українського сегмента Інтернет новими
інформаційними ресурсами про вітчизняне книговидання;

використання сучасних інформаційних технологій для поширення
інформації про вітчизняну книжкову продукцію;

здійснення заходів, спрямованих на пропаганду кращих зразків
літературної творчості вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема
впровадження системи державних грантів для видавництв з метою
видання творів українських письменників в перекладі на іноземні
мови та зарубіжних авторів - на українську мову;

проведення систематичних досліджень українського книжкового
ринку і рівня популярності читання у суспільстві;

стимулювання вітчизняних видавців до нарощування випуску
книжкової продукції, в тому числі шляхом збільшення обсягу коштів
у державному бюджеті для випуску видань за державним замовленням;

модернізації бібліотечних фондів, у тому числі шляхом
поповнення їх виданнями, випущеними за рахунок бюджетних коштів;

впровадження системи моніторингу читацького попиту у
бібліотеках та формування на його основі асортименту поповнення
бібліотечних фондів;

розроблення і впровадження сучасних навчальних програм,
методик, спрямованих на підвищення рівня культурної компетентності
суспільства, популяризації вітчизняної книги і читання у
навчальних закладах усіх типів;

розроблення і виконання комплексу заходів, спрямованих на
запобігання доступу контрафактної книжкової продукції, захист
національного ринку книговидання, вітчизняного виробника;

виконання комплексу заходів, спрямованих на розбудову мережі
книгорозповсюдження та залучення книгарень до популяризації
вітчизняної книговидавничої продукції.

Для виконання завдань Програми необхідно розробити і прийняти
регіональні програми, спрямовані на популяризацію вітчизняної
книговидавничої продукції в межах відповідного регіону.

Програма виконуватиметься протягом чотирьох років починаючи з
2009 року.

Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності

Виконання Програми сприятиме:

підвищенню інтересу громадян до національного культурного
продукту, вітчизняних книжкових видань та читання;

розширенню асортименту вітчизняної книжкової продукції,
зокрема освітнього, наукового спрямування, кращих зразків світової
літератури в перекладі на українську мову, зростанню випуску книг
за тиражами;

оновленню та поповненню бібліотечних фондів;

зміцненню позицій вітчизняних суб'єктів видавничої справи на
внутрішньому книжковому ринку, підвищенню їх
конкурентоспроможності;

захисту інформаційного простору держави;

відродженню книговидавничої галузі.

Протягом найближчих років можливе збільшення кількості
книжкових видань за тиражами до 90 млн. примірників. Через п'ять
років з моменту виконання Програми на українському ринку буде
досягнуто паритет за кількістю видань між книгами, виданими
вітчизняними видавцями, та імпортованою книжковою продукцією.

Оцінка фінансових ресурсів,
необхідних для виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься у межах
бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади у
державному бюджеті на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих
бюджетів, інвесторів та інших передбачених законом джерел.

Обсяг фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів
визначатиметься органами місцевого самоврядування на підставі
регіональних програм популяризації вітчизняної книговидавничої
продукції.

За попередніми розрахунками, для виконання Програми
орієнтовно необхідно 1,08 млрд. гривень, у тому числі на 2009 рік
- 251,5 млн. гривень (з державного бюджету - 240 млн., місцевих
бюджетів - 11,5 млн.), на 2010 рік - 264,9 млн. (з державного
бюджету - 252,8 млн., місцевих бюджетів - 12,1 млн.), на
2011 рік - 275,9 млн. (з державного бюджету - 263,3 млн., місцевих
бюджетів - 12,6 млн.), на 2012 рік - 287,3 млн. гривень (з
державного бюджету - 274,1 млн., місцевих бюджетів - 13,2 млн.).
Конкретні показники уточнюватимуться в процесі підготовки
Програми.

Кабінет міністрів України